Petsmile | 专业宠物牙膏 - 烤鸡味
Petsmile | 专业宠物牙膏 - 烤鸡味
Petsmile | 专业宠物牙膏 - 烤鸡味
Petsmile | 专业宠物牙膏 - 烤鸡味
Petsmile | 专业宠物牙膏 - 烤鸡味
Petsmile | 专业宠物牙膏 - 烤鸡味
Petsmile | 专业宠物牙膏 - 烤鸡味
Petsmile | 专业宠物牙膏 - 烤鸡味
Petsmile | 专业宠物牙膏 - 烤鸡味
Petsmile | 专业宠物牙膏 - 烤鸡味

Petsmile | 专业宠物牙膏 - 烤鸡味

$35.99 Sale Save

含有Calprox抑制牙斑菌形成

原料:

水、甘油、二水合磷酸二钙、柠檬酸、calprox(过氧化钙)、香料、羧甲基纤维素钠、过氧化脲、磷酸、苯甲酸钠、EDTA、十六烷基氯化吡啶、卡波姆、氢氧化钾、黄原胶。